Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk i pit O formularz.

 

Złożenie załącznika PIT/O może by konieczne, gdy podatnika dokonuje rozliczenie PIT 2017 zarówno, gdy składa on formularz PIT-36, PIT-37 druk bądź PIT-28. Zawarte są w nim informacje o tym jakie odliczenia zostały przez podatnika dokonane w roku podatkowym, którego dotyczy deklaracja. W załączniku ujmowane są zarówno odliczenia od dochodu lub przychodu jak i odliczenia od podatku.

 

W momencie, gdy małżonkowie rozliczają się z urzędem skarbowym wspólnie (na przykład składając pit 37 za 2017) mają obowiązek złożenia tylko jednego załącznika PIT/O, jeżeli robią to oddzielnie, każde z nich załącza do sprawozdania swój załącznik. Do wypełnienia zarówno pit 37 druk 2017 jaki i załącznika PIT/O warto wykorzystać dostępny w Internecie za darmo pity 2017 program.

 

Załącznik PIT/O został podzielony na pięć części:

 1. dane identyfikacyjne,

 2. odliczenia od dochodu (przychodu) – inne niż mieszkaniowe lub bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych,

 3. odliczenia od podatku – inne niż mieszkaniowe lub bezpośrednio wymienione w zeznaniach podatkowych,

 4. informacja o przekazanych darowiznach oraz obdarowanych,

 5. informacja o dzieciach wykazanych w poz.34.

W części A konieczne jest podanie danych identyfikacyjnych podatnika (imię, nazwisko, PESEL oraz data urodzenia) a także małżonka, jeżeli dokonują oni rozliczenia wspólnie. W części B podatnik ma obowiązek wykazać jakich odliczeń od dochodu bądź przychodu dokonał. W tej części wykazywana jest wysokość:

 • darowizn,

 • wydatków na cele rehabilitacyjne,

 • wydatków pozwalających na ułatwienie wykonywania czynności życiowych,

 • wydatków z tytułu użytkowania Internetu w miejscu zamieszkania podatnika,

 • wydatków związanych z nabyciem nowych technologii,

 • zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które powodują zwiększenie podstawy opodatkowania,

 • innego rodzaju ulg przysługujących podatnikowi.

W części C wykazywane są dokonane przez podatnika odliczenia od podatku, wśród których możemy wymienić:

 • ulgę uczniowską przyznaną na podstawie decyzji (dotyczy podatników, którzy nabyli do niej prawa przed początkiem 2004 roku),

 • ulgę na dzieci,

 • składkę na ubezpieczenie społeczne, która została wniesiona przez podatnika w związku z zawarciem umowy aktywizacyjnej z osobą bezrobotną.

Część D umożliwia podatnikowi wykazanie w jakiej wysokości darowizny dokonał on w roku, którego dotyczy deklaracja. Konieczne jest podanie zarówno kwoty jaka została przekazana, jak i danych identyfikacyjnych obdarowanego wraz z jego adresem.

 

Ostatnia część, to część, w której wykazywane są dane dzieci, na które podatnik posiada odpisywaną od podatku ulgę. Konieczne jest podanie imion i nazwisk dzieci oraz ich dat urodzenia i numeru PESEL.

 

Jeżeli w załączniku PIT/O nie ma wystarczającej ilości miejsca, aby wykazać wszystkie dokonane odliczenia podatnik powinien wypełnić kilka załączników, które należy ponumerować. Przy czym w kolejnych załącznikach nie trzeba przepisywać odliczeń, na które w pierwszym załączniku było wystarczająco dużo miejsca, istotne jest jedynie podanie poprawnych danych identyfikacyjnych podatnika oraz (ewentualnie) małżonka.

 

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie odliczenia, z których mogą skorzystać podatnicy wykazywane są w załączniku PIT/O. Dzieje się tak dlatego, że część z nich ulega odliczeniu podczas wypełniania właściwego PIT-u, a jak wiadomo odliczeń nie można dokonywać dwukrotnie. Do takich odliczeń należą składki wpłacone na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, 1% podatku przekazany przez podatnika organizacji pożytku publicznego, straty z lat ubiegłych, a także, w przypadku osób pracujących za granicą podatek, który został już wcześniej opłacony poza granicami kraju.