Rozliczenie podatkowe 2017

Wspólne rozliczenie małżonków w Picie 37 a ulga na dzieci

 

Gdy spełniamy odpowiednie warunki możemy wspólnie z małżonkiem rozliczyć się z podatku i złożyć w Urzędzie Skarbowym jeden PIT 37 druk. Wspólne zeznanie polega na tym, że wszelkie dane osobowe i rozliczeniowe dotyczące każdego z małżonków wpisujemy na jeden druk jakim jest formularz PIT 37. W tego rodzaju rozliczeniu również każdy z małżonków korzysta z należnych mu ulg i odliczeń. Wszystkie PITy 2017 druki należy wypełniać czytelnie drukowanymi literami w kolorze niebieskim lub czarnym. Składając rozliczenie podatkowe 2017 nie dołączamy żadnych faktur itp. rachunków a jedynie dane z nich nanosimy na odpowiednie formularze.

 

Wspólne rozliczanie się małżonków jest bardzo korzystne w przypadku, kiedy ich dochody są bardzo zróżnicowane. Wówczas każdy z nich odpisuje od dochodu przysługujące mu ulgi, natomiast ich podatek nalicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów. Taki sposób rozliczania często chroni jednego z małżonków przed wejściem w wyższy próg podatkowy. Największe korzyści uzyskują takie małżeństwa, w których jedno z nich nie uzyskuje żadnych dochodów.

 

Aby móc skorzystać z tego rodzaju rozliczenia należy być w związku małżeńskim przez pełny rok rozliczeniowy. Zasada ta nie dotyczy przypadków, kiedy jeden z małżonków zmarł w trakcie roku rozliczeniowego oraz przypadków separacji faktycznej. Natomiast separacja prawna orzeczona przez sąd nie daje nam już prawa do tego rodzaju rozliczenia. Należy mieć na uwadze fakt, że korzystając ze wspólnego rozliczenia w przypadku śmierci jednego z małżonków tracimy już prawo do rozliczenia się jako rodzić samotnie wychowujący dzieci. Również należy przez cały rok pozostawać w ustawowej wspólnocie majątkowej. Małżonkowie, którzy mają zniesioną wspólność majątkową nie mogą skorzystać z łącznego rozliczenia podatkowego. Oznacza to, że łącznie rozliczenie podatkowe nie dotyczy małżonków, którzy zdecydują się na inny ustrój majątkowy małżeński niż tradycyjna wspólnota majątkowa.

 

Nie możemy również wspólnie dokonać rozliczenia podatkowego 2017 z małżonkiem, kiedy mamy inne formy opodatkowania, niż na zasadach ogólnych. Kiedy na przykład jeden z małżonków płacił podatek w formie ryczałtu, karty podatkowej lub liniowy to nie może już skorzystać ze wspólnego rozliczenia. Wyjątek od tej reguły stanowią dochody osiągane z najmu i rozliczane ryczałtem oraz jednocześnie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, ale wówczas dochodów z najmu nie możemy już uwzględnić we wspólnym rozliczeniu. Wybór zasady opodatkowania, kiedy sami jesteśmy płatnikami podatku podejmujemy już na początku naszej działalności.

 

Rozliczając się pamiętajmy o przysługujących nam ulgach na dzieci. Na każde dziecko przysługuje maksymalnie ulga w wysokości 1.112,04 zł. Jeśli dziecko urodziło się w trakcie roku rozliczeniowego, to ulgę tę wykorzystujemy proporcjonalnie w rozliczeniu rocznym. Ulga przysługuje na dzieci niepełnoletnie do ukończenia 18 roku życia lub dłużej, jeśli dziecko się uczy to do chwili ukończenia 25 roku życia. Wyjątek stanowi wstąpienie dziecka w związek małżeński nawet przed ukończeniem 18 roku życia. Na takie dziecko już tracimy prawo do ulgi. Niezależnie od wieku ulga przysługuje na dziecko, które pobiera zasiłek rehabilitacyjny lub rentę socjalną. By mieć prawo do korzystania z ulgi na dziecko wystarczy być prawnym opiekunem dziecka i bezpośrednio sprawować nad nim opiekę. Ulgę można odliczyć tylko do określonej wysokości na każde dziecko. Może ją w całości odliczyć jeden z małżonków lub mogą ją proporcjonalnie podzielić. Do rozliczenia nie dołącza się żadnych dokumentów a ulgę wykazuje się w załączniku PIT-0 i odpowiednio nanosi się do głównego PIT-u rozliczeniowego.

 

Na rozliczenie PITów jest wiele sposobów, jednym z nich jest pity 2017 program w którym dostępne są wszystkie popularne PITy 2017 druki i formularz pit 37.