Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 przy śmierci podatnika

 

Przepisy podatkowe nie nakładają na osoby bliskie zmarłego obowiązku złożenia rozliczenia rocznego za niego. Problem dotyczący rozliczenia rocznego PIT 37 w sytuacji kiedy podatnik umiera w trakcie roku podatkowego regulują przepisy Ordynacji podatkowej. Według nich jeśli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy poinformuje na podstawie posiadanych przez siebie danych spadkobierców o wysokości przychodu albo dochodu, jak również o wysokości wypłaconych zaliczek na podatek albo podatku, podając jednocześnie kwotę podatku jaka przypada do zapłaty albo kwotę nadpłaty. W sytuacji, gdy spadkodawca poniósł w danym roku podatkowym wydatki jakie uprawniają go do ulg podatkowych, spadkobierca powinien zawiadomić organ podatkowy o wysokości poniesionych wydatków w terminie 30 dni począwszy od dnia otrzymania takiej informacji.

 

Osoby, które straciły żonę lub męża w ubiegłym roku jeśli złożą odpowiedni wiosek do właściwego Urzędu Skarbowego mogą rozliczyć się wspólnie korzystając z PIT 37 druk. Z takiej możliwości wspólnego rozliczenia rocznego mogą skorzystać osoby, które zawarły swój związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a śmierć małżonka nastąpiła w trakcie trwania roku podatkowego. Dotyczy to także tych osób, które pozostawały w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a śmierć małżonka nastąpiła po upływie tego roku, lecz przed złożeniem rozliczenia podatkowego za ten rok. Aby rozliczyć się wspólnie z małżonkiem należy wybrać formularz PIT 37. Formularze PIT 2017 są do pobrania w każdej chwili z naszej strony internetowej bez wychodzenia z domu.

 

Wniosek o wspólne rozliczenie PIT 2017 podpisuje jedynie podatnik, który będzie korzystał z tego prawa. Według zasady rozliczania pit 37 na zeznaniu powinny pojawić się dwa podpisy, lecz w takiej sytuacji wdowa lub wdowiec nie powinni składać podpisu za osobę zmarłą. Tak więc jeśli wybraliśmy taką formę rozliczenia powinniśmy powiadomić o tym Urząd Skarbowy składając wniosek w ustawowym terminie. Niedotrzymanie tego terminu niestety nie pozwoli nam na wspólne rozliczenie PIT 37 druk wraz z małżonkiem.

 

Dokonując wspólnego rozliczenia należy wypełnić formularz PIT 37 w sposób identyczny jak należałoby to zrobić w przypadku rozliczenia żyjącego małżonka. Jedyną istotną różnicą jest fakt, iż małżonek nie podpisze zeznania podatkowego. Aby w sposób prawidłowy ustalić dochód małżonka niezbędny będzie Pit - 11 z zakładu pracy. Pracodawca powinien bez problemu przekazać informację o uzyskanych przez zmarłego dochodach jego małżonkowi. Jeśli natomiast zdarzy się tak, że pracodawca będzie zwlekał z przekazaniem nam informacji Pit – 11, należy powiadomić go o tym, iż zamierzamy o tym fakcie poinformować Urząd Skarbowy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy dobrze dokonaliśmy ustalenia dochodu zmarłego małżonka, powinniśmy do rozliczenia rocznego dołączyć pismo, w którym wyjaśnimy problemy z prawidłowym ustaleniem dochodu małżonka. Należy również zwrócić uwagę na fakt, iż z chwilą śmierci współmałżonka w ciągu roku podatkowego osoby posiadające potomstwo nabywają prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W sytuacji, gdy jednak dokonamy decyzji, że rozliczamy się wspólnie ze zmarłym małżonkiem tracimy prawo do rozliczenia się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Dlatego w takim przypadku mamy dwa warianty do wyboru. Każda z tych opcji może oznaczać dla nas różny poziom korzyści finansowych. Natomiast jeśli obydwa rozwiązania przynoszą takie same korzyści lepszą opcją jest wybór rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko.