Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 instrukcja

 

PIT 37 druk 2017 - formularz PIT 37 do pobrania - deklaracje PIT 37 w pdf - PIT 37 krok po kroku - formularz PIT 37 instrukcja

 

PIT 37 druk składa się z kilku części, które należy odpowiednio i poprawnie wypełnić, aby oddać druk do urzędu skarbowego. Najpierw jest część wstępna PIT 37 formularz, na której trzeba wpisać odpowiednio numery NIP swoje oraz współmałżonka, bądź współmałżonki, jeśli rozliczamy się razem z nim/nią. Podczas wypełniania druk PIT-37 bardzo przydatna może okazać się PIT 37 instrukcja.

 

Pola na druk PIT-37 są ponumerowane i to właśnie w pole numer 1 należy wpisać swój numer identyfikacji podatkowej, natomiast w pole numer 2, jeśli jesteśmy osobą w związku małżeńskim, należy wpisać NIP małżonka/małżonki. W pole numer 5 należy wpisać rok, za który dokonujemy rozliczenia. W tym roku będziemy wypełniać PITy 2017 formularze, więc w pole numer 5 będzie trzeba wpisać rok 2017. W następnych polach należy poprzez wpisanie krzyżyka zaznaczyć odpowiedni kwadracik, który jest informacją dla Urzędu Skarbowego, czy rozliczamy się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem, czy też jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Sposób opodatkowania na PIT 37 druk zawierają punkty od 6 do 8. Gdy wypełnimy tę część wstępną PIT 37 druk, należy następnie zająć się częściami od A do J.


pit37druk

PIT 37 druk - część pierwsza

 

Część A przeznaczona jest do wpisania, w jakim miejscu oraz w jakim celu składamy deklarację podatkową. W punkcie 9, w części A PIT 37 formularz należy wpisać numer urzędu, do którego adresowane jest zeznanie podatkowe. Natomiast w punkcie 10 należy zaznaczyć, jaki jest cel złożenia formularza. Jeżeli celem jest złożenie deklaracji podatkowej to w punkcie 10 zaznaczamy kwadracik numer 1 jednak, jeśli ma to być korekta zeznania to w punkcie 10 należy zaznaczyć kwadrat numer 2.

a_pit37druk

Druk PIT 37 - część A

 

Wśród PITy 2017 formularze w PIT 37 druk, część B przeznaczona jest do wpisania danych identyfikacyjnych oraz adresu zamieszkania, jest ona podzielona na części B.1. i B.2. Jeżeli rozliczamy się indywidualnie to obowiązuje nas wypełnienie tylko części B.1., czyli punktów od 11 do 24, w których należy podać następujące informacje: pkt. 11 – nazwisko, pkt. 12 – pierwsze imię, pkt. 13 – data urodzenia, pkt. 14 – PESEL, pkt. 15 – kraj, pkt. 16 – województwo, pkt. 17 – powiat, pkt. 18 – gmina, pkt. 19 – ulica, pkt. 20 – nr domu, pkt. 21 – nr lokalu, pkt. 22 – miejscowość, pkt. 23 – kod pocztowy, pkt. 24 – poczta. Jeżeli rozliczamy się wspólnie ze współmałżonkiem/ współmałżonką to należy oprócz części B.1. wypełnić również część B.2., gdzie trzeba wpisać dane małżonka w punktach od 25 do 38. Kolejność danych zawartych w tych punktach jest taka sama, jak ta w części B.1., z tą jedną różnicą, że dotyczy ona małżonka. Część B.2. należy wypełnić jedynie wówczas, kiedy rozliczamy się wspólnie z małżonkiem.


b_pit37druk

PIT 37 formularz - część B

 

Część C formularz PIT 37 również jest podzielona na dwie części C.1. oraz C.2. i podobnie, jak w przypadku części B, pierwsza część, czyli C.1. dotyczy nas, natomiast druga część, czyli C.2. dotyczy małżonka. W części C należy wpisać dochody, bądź też straty ze źródeł przychodów, w zależności od tego, czy w danym roku podatkowym osiągnęliśmy przychód, czy też ponieśliśmy straty. Naszym zadaniem jest wprowadzenie odpowiednich kwot w następujące pola w części C: przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód, strata, zaliczka pobrana przez płatnika. Dane te wpisujemy, przy odpowiednim źródle przychodów. Za rok podatkowy 2017 kwota kosztów uzyskania przychodów z jednej umowy o pracę nie może wynieść więcej niż 1335 złoty. Jeżeli podatnik dojeżdżał do pracy, do innej miejscowości to wtedy można odliczyć 1668, 72 zł. Kiedy już wiemy, jaka jest kwota zaliczek pobranych przez płatnika i ustalimy dochód, przechodzimy do części D druk PIT-37. W części D skupiamy się na odliczeniach od dochodu, co oznacza, że należy w tej części wpisać ulgi oraz odliczenia podatkowe od dochodu. Należy pamiętać, że odliczać można: składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, wydatki związane z używaniem Internetu oraz ulgę rehabilitacyjną.

 

c_pit37druk

formularz pit 37 - część C

 

W części D PIT 37 formularz po lewej stronie znajduje się kolumna, w której są wymienione wszystkie odliczenia od dochodu, jakie można dokonać. Natomiast po prawej stronie znajdują się dwie kolumny, z których jeżeli rozliczamy się indywidualnie to należy wypełnić tylko pierwszą natomiast, jeżeli rozliczamy się wraz z małżonkiem to należy wypełnić również drugą kolumnę.

 

d_pit37druk

druk pit 37 - część D

 

Następnie możemy przejść do wypełniania części E PIT 37 druk, w której to części obliczamy podatek. W pole o numerze 106 należy wpisać kwotę naszego dochodu po odliczeniach, która jest podstawą opodatkowania. W pole numer 107 wpisujemy obliczony podatek. Pewnie niewiele osób będzie wiedziało jak to zrobić, dlatego też PIT 37 instrukcja może być bardzo przydatna. Aby obliczyć podatek od podstawy opodatkowania należy zastosować stawkę, wynikającą ze skali podatkowej 18- i 32%. Gdy podstawa opodatkowania wynosi do 85.528,00 zł to podatek wyniesie 18% minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 556,02 zł. Natomiast jeśli podstawa opodatkowania wyniesie ponad 85.528 zł to podatek wówczas wyniesie 14.839,02 zł plus 32% nadwyżki. Warto też wiedzieć, że zarówno podstawę opodatkowania, jaki i podatek należy zaokrąglić do pełnych złotych.

 

e_pit37druk

pit-37 druk - część E

 

Część F PIT 37 druk służy do dokonania odliczeń od podatku, dlatego też w części tej należy wpisać ulgi i odliczenia od podatku. Po lewej stronie mamy wymienione składki, które można odliczyć oraz ulgi, z których można skorzystać, natomiast po prawej stronie znajdują się 2 kolumny, z których, podobnie jak w części E pierwsza przeznaczona jest do dokonywania naszych rozliczeń, natomiast druga do dokonywania rozliczeń małżonka.

 

f_pit37druk

formularze pit 37 - część F

 

Następnie, wiedząc jaka jest kwota podatku po odliczeniach w części G PIT 37 formularz w punkcie 120 należy wyliczyć podatek należny. W pole numer 121 wpisujemy sumę zaliczek, pobranych przez płatników. W zależności od tego, jaka kwota została pobrana jako zaliczki powstaje dopłata – punkt 122, bądź też nadpłata – pkt. 123.

 

g_pit37druk

druki pit 37 - część G

 

Jeżeli chcemy wesprzeć jakąś Organizację Pożytku Publicznego i przekazać jeden procent podatku to należy również wypełnić część H druk PIT-37 i w polu numer 124 podać nazwę Organizacji Pożytku Publicznego, którą chcemy wesprzeć 1% swojego podatku, natomiast w polu numer 125 podać numer Krajowego Rejestru Sądowego danej organizacji. Część I PIT 37 formularz stanowi informacje uzupełniające do części H.

 

h_pit37druk

pit-37 formularz - część H

 

Część J to już ostatnia część druk PIT 37, w której zawarte są informacje o załącznikach. Pod każdą nazwą załącznika należy wpisać, w jakiej ilości załączyliśmy te załączniki do PIT 37 formularz.

 

j_pit37druk

pit 37 za 2017 - część J