Rozliczenie podatkowe 2017

W 2017 roku poniosłeś stratę - jak rozliczyć PIT 37 druk


Ogromna większość polaków wypełnia PIT 37 druk, wielu z nas ma z nim problemy. W tekście tym wyjaśnimy pokrótce zawiłości związane z tym co się dzieje gdy poniesiemy stratę w danym roku podatkowym. Druk PIT 37 przeznaczony jest dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym uzyskali przychody na terytorium kraju i są opodatkowanych na zasadach ogólnych, w tym:

  • uzyskiwali przychody jedynie za pośrednictwem płatnika (np. wynagrodzenia za wykonaną pracę, stypendia, zasiłki, emerytury, renty, przychody z umowy zlecenia, umowy o dzieło, praw autorskich),
  • nie odliczają od osiągniętych dochodów strat wykazanych w poprzednich latach,
  • do osiągniętych dochodów nie doliczają dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dzieci,
  • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej również opodatkowanej na zasadach ogólnych

PIT 37 formularz adresowany jest zarówno do osób składających swoją deklarację podatkową samodzielnie jak i wspólnie z małżonkiem. Rozliczenie podatkowe 2017 i rozliczenie PIT 37 druk najlepiej wykonać za pomocą PITy 2017 program.

 

Osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą się liczyć z tym, że czasami ponoszone koszty przewyższają uzyskiwane przychody. Sytuacja taka może wystąpić nie tylko w skali miesiąca czy dwóch, ale także ostatecznie w skali całego roku. Z tego tytułu poniesioną stratę przedsiębiorca może odliczyć od uzyskanych dochodów w następnych latach. Co istotne, można tego dokonać już w pierwszym miesiącu następnego roku. Odliczeniu od dochodu podlega również strata z tytułu najmu, czy również z umowy zlecenia albo ze stosunku pracy. Jednak najczęściej stratę odliczają wynajmujący oraz przedsiębiorcy.

 

Przepisy regulujące rozliczenie straty podatkowej znalazły się w art. 9 ust. 3-6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Informują one podatnika, że ten ma prawo obniżyć dochód uzyskany z danego źródła o wysokość straty z tego samego źródła, w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Warunek jest jednak taki, że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Tym samym stratę taką rozlicza się przez co najmniej dwa lata. Kwotę odliczenia, oczywiście w ramach limitu 50%, ustala dowolnie podatnik we własnym zakresie.

 

Jednak zdarzają się sytuacje, w których podatnik poniósłszy stratę w danym roku podatkowym nie może jej wykorzystać do pomniejszenia dochodu z tego źródła w rozliczeniu podatkowym 2017. Mowa tutaj o stratach poniesionych w wyniku: odpłatnego zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.


W przypadku małżonków sytuacja wygląda tak, że jeżeli podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, istnieje między nimi wspólność majątkowa i pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, mogą być na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu rocznym PIT37 opodatkowani łącznie od sumy swoich dochodów . Tego typu rozliczenie nie pozwala jednak na pomniejszenie dochodu uzyskanego przez jednego z małżonków stratą podatkową osiągniętą przez drugiego małżonka. Ponieważ nie jest możliwe przy łącznym opodatkowaniu małżonków odejmowanie straty jednego z małżonków od dochodu drugiego.

 

Bez względu na to czy poniesioną stratę rozliczamy samodzielnie czy wspólnie z małżonkiem, należy pamiętać, że najpierw trzeba złożyć zeznanie roczne, w którym ta strata zostanie wykazana, a dopiero później możemy ją odliczać. Rozliczać się możemy na tradycyjnych drukach pobranych w urzędach skarbowych lub online za pomocą program PITy 2017. Program oprócz PITu 37, na którym wykazuje się stratę, oferuje również wszelkie dostępne formularze pit wraz z załącznikami. Wszystkie pity druki wypełniane online są całkowicie bezpłatne i za pomocą automatycznego kalkulatora wykonają za nas wszelkie niezbędne kalkulacje.