Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk i możliwe kary

 

pit-37-druk-dochodyObowiązkiem podatników składających rozliczenie PIT 2017, jest wykazanie w nim wszystkich osiągniętych w trakcie 2017 roku dochodów / przychodów. Nie ma znaczenia, czy wypełniamy PIT 37 druk, czy inny rodzaj formularza podatkowego, zawsze musimy uwzględnić wszystkie źródła, z których otrzymywaliśmy wynagrodzenie. W przypadku PIT 37 druk do wypełnienia, tak samo jak w przypadku innych druków, kwoty które wpisujemy w części C. – dochody / straty ze źródeł przychodów – muszą obejmować całość osiągniętych przychodów, które następnie pomniejszone o koszty ich uzyskania, stanowią wysokość dochodu podatnika. Zgodnie z PITem 37 instrukcją przychody należy zakwalifikować do jednej z grup:

 

  • należności ze stosunku: pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, wypłacone przez zakład pracy,

  • emerytury – renty oraz inne krajowe świadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 7 ustawy,

  • działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenia),

  • prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy,

  • inne źródła, niewymienione powyżej.


 

Nie warto jest zatajać, którekolwiek z dochodów w Picie 37 do pobrania, gdyż niewykazanie ich w zeznaniu, może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami.

 

Od dochodów / przychodów, od których podatnik nie zapłacił podatku, urząd skarbowy ma prawo żądać zapłacenia podatku wynoszącego 75% dochodu bądź przychodu. W porównaniu do, nawet 32% podatku, kwota ta jest bardzo wysoka. Poza koniecznością zapłacenia tak wysokiego podatku, na podatnika, który oszukał urząd skarbowy, nałożone mogą zostać również sankcje o charakterze karnym skarbowym.

 

Prawo do nałożenia kary, wynika bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która nakłada obowiązek złożenia deklaracji podatkowej na wszystkich podatników, którzy w trakcie roku podatkowego osiągnęli dochody, podlegające zgodnie z polskim prawem, opodatkowaniu. Jeżeli urząd skarbowy zauważy nieprawidłowości w naszym zeznaniu, lub dostrzeże, że dokonujemy inwestycji, których wartość znacznie przekracza nasze dochody, możemy być pewni, że rozpocznie on postępowanie, którego celem będzie wyjaśnienie skąd pochodzą nasze środki finansowe, gdyż pojawia się podejrzenie, że część dochodów, została przez nas celowo zatajona.

 

Postępowanie urzędu skarbowego, ma na celu oszacowanie jakie dochody zataił podatnik, oraz jaką miały one wysokość. Zazwyczaj kwota ta stanowi różnicę pomiędzy wartością mienia podatnika, a faktycznie poniesionymi (udokumentowanymi) przez niego wydatkami, i to właśnie od tej różnicy, naliczany jest, wspomniany wcześniej, 75% podatek (odsetki za późniejsze zapłacenie podatku, nie są naliczane). Obowiązek zapłacenia 75% podatku, ciąży na podatniku jedynie wtedy, gdy powstał on w wyniku postępowania, przeprowadzonego przez fiskus, a rezultat takiego postępowania, musi mieć formę decyzji. W wyniku tego postępowania, urząd skarbowy ma obowiązek, przedstawienia podatnikowi dowodów na zatajenie dochodów, a także dowodów uzasadniających taką a nie inną wysokość podstawy opodatkowania.

 

Warto podkreślić, że podatnik, który zataił dochody, może poza koniecznością zapłacenia 75% podatku, zostać ukarany także w inny sposób. Organy podatkowe mogą nałożyć na niego również karę pozbawienia wolności (która może trwać od pięciu dni do aż pięciu lat!) lub/oraz grzywnę. Grzywna zależna jest od tego jakiej kwoty podatku, nie zapłacił podatnik i może mieć wysokość tzw. 720 stawek dziennych bądź wysokość przewidywaną za wykroczenie o charakterze skarbowym.

 

Należy tutaj zauważyć, że nałożenie na dochód podatnika 75% podatku, nie ma charakteru kary. Oczywiście 75% podatek ma za zadanie ukarać podatnika, za zatajenie informacji przed urzędem skarbowym a także zniechęcić innych podatników do podejmowania tego rodzaju działań, jednak 75-procentowy podatek jest jedynie specjalnym rodzajem stawki podatkowej. W związku z tym, organy podatkowe mają prawo do ukarania podatnika karą grzywny, gdyż nie łamią one w ten sposób zasady, mówiącej że nie można karać za to samo przewinienie dwa razy. W rzeczywistości, karą jest jedynie grzywna, bądź pozbawienie wolności, będące skutkiem postępowania karnego skarbowego.

 

Podatnik ma możliwość uniknięcia, niektórych konsekwencji związanych z zatajeniem dochodów w Picie 37 druku. Jeżeli ujawni on źródła dochodów, których nie wykazał, to dochody te zostaną opodatkowane w normalny sposób, z tą różnicą, że konieczne będzie również zapłacenie odsetek za zwłokę. Ujawnienie źródeł dochodów, niekoniecznie oznacza, że podatnik zostanie zwolniony z odpowiedzialności karnej. Co bardzo istotne, aby uniknąć konieczności płacenia 75% podatku, konieczne jest ujawnienie źródeł dochodów zanim urząd skarbowy rozpocznie postępowanie, mające na celu wyjaśnienie, czy i w jakiej wysokości dochody zostały zatajone. Ujawnienie dochodów w trakcie postępowania, nie powoduje jego zaprzestania i nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacenia 75% podatku.

 

Jak możemy zatem zauważyć, wszelkie próby zatajania dochodu, mogą skończyć się dla nas bardzo niemiło. Podatków nie da się uniknąć, możemy jednak uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji, dlatego lepiej jest wypełniać deklaracje podatkowe zgodnie z instrukcją PIT 37, wykazując w nich faktyczne dochody. Jeżeli zdarzy nam się zataić część dochodu, zawsze lepiej jest przyznać się do winy, niż czekać na reakcję urzędu skarbowego, gdyż możemy być pewni, że interwencja fiskusa, na pewno skończy się dla nas mniej korzystnie.