Rozliczenie podatkowe 2017

PIT 37 druk dla studenta. Przeczytaj więcej na temat rozliczenia podatkowe studentów z pit 37 formularz.


Z roku na rok zwiększa się wśród studentów chęć i zapał do zarabiania pieniędzy na podstawie umów zleceń i umów o dzieło. Oznacza to, że zwiększa się też skala obowiązku podatkowego, jakim objęta jest ta grupa osób. Studenci bowiem rozliczają się z fiskusem, kiedy otrzymują wynagrodzenie za pracę na podstawie, np., umowy zlecenia. Służy do tego formularz pit 37

 

Pit 37 druk przeznaczony jest do tych podatników, którzy, cytując literę prawa, wyłącznie za pośrednictwem płatnika (np. zakładu pracy, ZUS-u) uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Polski, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności z tytułu wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej, emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych. Wynika z tego, że pit 37 za 2017 rok obejmie bardzo szeroką grupę pracowników zakładów pracy, firm, emerytów i rencistów. Pracujący na zasadzie umów o zlecenie czy umów o dzieło studenci studiów dziennych i zaocznych traktowani są jako pracownicy i tak samo jak pozostali muszą wypełnić pit-37 formularz.

 

Ten sam wyżej cytowany fragment ustawy mówi też o stypendiach, których otrzymywanie wiąże się z koniecznością rozliczenia. Wiadomo, że stypendia są stałym elementem studenckiej codzienności. Jak należy zmierzyć się z tym problemem, by nie „podpaść” w żaden sposób fiskusowi?

 

Stypendia, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z 1991 roku, zaliczane są do przychodów podatnika z innych źródeł. Mogą być rozliczane w różny sposób, w zależności od podmiotu, który wypłaca pieniądze. I tak ustawa przewiduje: 1. całkowite zwolnienie kwoty stypendium z podatku, 2. korzystanie z częściowego zwolnienia do 380 zł, 3. opodatkowanie.

 

Zwolnione całkowicie z podatku są zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o PIT :

  • stypendia otrzymywane na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

  • stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisów - Prawo o szkolnictwie wyższym,

  • inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, których zasady przyznawania zostały zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego albo przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

Częściowe zwolnienie z podatku dotyczy tych form materialnego wsparcia ze strony uczelni, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, np. urzędu miasta. Kwota stypendium częściowo zwolnionego od podatku nie może przekroczyć 380 złotych. Wyróżniony przez prezydenta miasta student musi zatem wypełnić pit 37, jeśli kwota stypendium przekracza 380 złotych, nawet jeśli nie zarabia w żaden sposób w trakcie nauki. Następnie ustawa wymienia stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, pożytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe.

 

Opodatkowane natomiast są stypendia ufundowane przez osoby czy firmy prywatne, otrzymane za pośrednictwem uczelni-płatnika. Płatnicy stypendiów częściowo zwolnionych z PIT (uczelnie) muszą do końca lutego 2018 sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium w załączniku PIT-8S i przekazać ją studentowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu podatnikowi. Gdy z informacji PIT-8S wynika, że we wszystkich miesiącach kwoty stypendiów mieściły się w zwolnieniu (tj. nie przekroczyły 380 złotych), student nie musi się rozliczać ze swojego stypendium.