Rozliczenie podatkowe 2017

Korekta PITu 37 druku

 

Błędy w deklaracjach podatkowych w PITach za 2017 rok zdarzają się bardzo często, w wielu przypadkach wynikają one po prostu z niedopatrzenia lub braku wiedzy dotyczącej wypełniania formularzy. Co roku podatnicy muszą składać korekty wcześniej złożonych deklaracji. Błędy popełniane przez podatników możemy podzielić na błędy związane z nieprawidłowym wypełnieniem danych osobowych, adresu zamieszkania, numerów identyfikacyjnych oraz na błędy typowo obliczeniowe powstałe w wyniku nieodpowiednich zaokrągleń, nieprawidłowych odliczeń lub pomyłek rachunkowych. Do najczęstszych błędów należą brak podpisu pod deklaracją, brak Numeru Identyfikacji Podatkowej lub błędny numer (np. numer pracodawcy), wpisanie do deklaracji współmałżonka, gdy nie jest to możliwe, a także niewpisanie go, gdy jest to konieczne, nieprawidłowy adres zamieszkania (różny od adresu podanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym).

 

Warto o tych wszystkich błędach pamiętać wypełniając rozliczenia PIT 2017 i starać się ich nie popełnić. Ponadto wypełnione PITy za 2017 rok warto jest kilkukrotnie sprawdzić w celu wyłapania ewentualnych błędów obliczeniowych lub skorzystać z PITy 2017 program, który sam wykona obliczenia na podstawie wpisanych przez nas danych. Zawsze jednak należy pamiętać, że zdecydowanie korzystniej jest złożyć zeznanie podatkowe zawierające błąd lub błędy niż nie złożyć go w określonym w ustawie terminie, gdyż konieczność złożenia korekty nie powoduje poniesienia przez podatnika tak zwanej odpowiedzialności karnej skarbowej.

 

Jeżeli złożone rozliczenie PIT 2017 zawiera błędy obliczeniowe lub innego rodzaju błędy oczywiste może się zdarzyć, że zostaną one skorygowane przez urząd. Będzie to jednak miało miejsce pod warunkiem, że korekta taka spowoduje zmianę wysokości podatku o kwotę niższą niż 1000 zł, jeżeli kwota ta jest wyższa podatnik będzie musiał zrobić korektę samodzielnie. Podatnicy muszą korygować osobiście także błędy w danych identyfikacyjnych.

 

Poza opisanymi powyżej sytuacjami, w których błędy w deklaracjach są znajdowane przez urząd istnieją także sytuacje, w których urząd skarbowy nie jest świadomy, że sprawozdanie podatkowe zawiera błędy. Ma to miejsce wtedy, gdy podatnik nieświadomie wpisał do deklaracji niepoprawne dane, a następnie na ich podstawie wykonał dalsze obliczenia. Jeżeli formularz PIT 37 został popełniony właśnie taki błąd podatnik powinien złożyć jego korektę, jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy urząd nie prowadzi w stosunku do owej deklaracji postępowania / kontroli podatkowej. Inną istotną informacją jest, że deklaracje PIT-37, tak sam jak deklaracje podatkowe składane na innych rodzajach druków ulegają przedawnieniu. Okres przedawnienia wynosi obecnie 5 lat i zaczyna być liczony od roku, który następuje po roku, w którym złożona została deklaracja. Po upływie okresu przedawnienia nie jest możliwe egzekwowanie jakichkolwiek roszczeń, zarówno przez urząd skarbowy jak i przez podatnika.

 

Korektę deklaracji podatkowej składa się na takim samym formularzu jak pierwszą wersję zeznania, przy czym należy zaznaczyć, że składany przez nas druk PIT 37 jest korektą. Korektę, tak samo jak normalne zeznanie można złożyć w urzędzie skarbowym osobiście, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną. Jeżeli wprowadzona przez nas korekta spowoduje zwiększenie zobowiązania podatkowego względem urzędu skarbowego konieczne będzie także uiszczenie różnicy między tą kwotą a podatkiem, który już zapłaciliśmy, a także ewentualnych odsetek, jeżeli zostały one naliczone w związku ze zwłoką w zapłacie podatku.