Rozliczenie podatkowe 2017

Kiedy rozliczamy się z fiskusem na formularzu PIT-37?

 

Podatek dochodowy naliczany od dochodów wykazanych w formularzu pit-37 jest podatkiem progresywnym. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu uzyskanego przez podatnika w danym roku, wzrasta stawka podatkowa. Zgodnie z obowiązującą obecnie skalą, od dochodów do kwoty 85 528 zł odprowadza się podatek w wysokości 18%, a dla dochodów ponad tę kwotę, trzeba opłacić 32% podatku. Ponieważ osoby składające PIT-37 formularz mają prawo do skorzystania z tzw. kwoty wolnej od podatku, której wysokość wynosi 3 091 zł, zobowiązanie podatkowe należy umniejszyć o 556,02 zł.

PIT-37 może uwzględniać jedynie te dochody, które zostały osiągnięte za pośrednictwem płatnika. Płatnikiem jest podmiot odpowiedzialny za obliczanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy i ich terminowe odprowadzanie do urzędu skarbowego. W przypadku dochodu uzyskiwanego w oparciu o umowę o pracę, funkcję płatnika pełni pracodawca, a w przypadku umów cywilnoprawnych – zleceniodawca. Po zakończeniu roku podatkowego, obowiązkiem płatnika jest przekazanie podatnikowi druku PIT-11, na podstawie, którego wypełnia on swoją deklarację.

Formularz PIT-37 za 2017 rok składają osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej i osiągnęły dochody z tytułu:

 • wynagrodzeń ze stosunku pracy, stosunku służbowego oraz z pracy nakładczej,

 • świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,

 • emerytur i rent wypłacanych przez polskie organy rentowe,

 • stypendiów,

 • zasiłków o charakterze pieniężnym, wypłacanych z ubezpieczenia społecznego,

 • przychodów z praw autorskich lub innych praw majątkowych,

 • przychodów z działalności wykonywanej osobiście,

 • należności z umowy aktywizacyjnej,

 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych bądź innych spółdzielniach, które zajmują się produkcją rolną,

 • należności za pracę, które przysługują osobom skazanym oraz tymczasowo aresztowanym,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy,

 • świadczeń wypłaconych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Trzeba pamiętać, że jeżeli nie wszystkie dochody, opodatkowane na zasadach ogólnych, zostały uzyskane za pośrednictwem płatnika, wypełnienie zeznania na druku PIT-37 nie będzie możliwe. W takim wypadku podatnik powinien rozliczyć się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36. Z taką samą sytuacją będziemy mieć do czynienia, jeżeli podatnik, mimo że osiągnął dochody tylko przez płatnika:

 • ma obowiązek doliczenia dochodów uzyskanych przez niepełnoletnie dziecko,

 • uwzględnia w deklaracji straty wykazane w PITach złożonych w latach ubiegłych,

 • osiągał także dochody poza granicami kraju i ma obowiązek wykazać je w rozliczeniu podatkowym.

Na PIT-37, tak jak na PIT-36, można rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Wypełnienie wspólnego zeznania jest jednak możliwe tylko wtedy, gdy żadna z osób nie osiągała innych dochodów, opodatkowanych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego lub podatku tonażowego. Powyższy warunek musi być także spełniony przez osobę, która samotnie wychowuje dziecko, jej pozostałe przychody/dochody (o ile takie uzyskała) nie mogą być opodatkowane w sposób preferencyjny.

Podatnicy, którzy uzyskali dochody jedynie za pośrednictwem jednego płatnika, nie muszą rozliczać się samodzielnie. Jeżeli do 10 stycznia przekażą płatnikowi formularz PIT-12, wypełni on za nich zeznanie roczne i przekaże do właściwego urzędu skarbowego. Osoby, które wypełniają rozliczenie samodzielnie, muszą pamiętać, że deklaracja PIT 2017 powinna trafić do urzędu nie później niż 30 kwietnia 2018 r.

Niezależnie od tego w jaki sposób zdecydujemy się złożyć deklarację – wspólnie czy oddzielnie, do wypełnienia PIT-37 wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, możemy wykorzystać program do pitów 2017, który przeprowadzi nas przez proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku.