Rozliczenie podatkowe 2017

Jakie PITy złożyć wraz z PITem 37

 

PIT 37 druk pozwala rozliczyć dochody otrzymywane ze stosunku pracy za pośrednictwem płatnika, jakim najczęściej jest zakład pracy. Drukiem tym posługują się również emeryci, renciści, stypendyści, jak i osoby bezrobotne korzystające z zasiłków. Czy oprócz tego typu zeznania należy złożyć jeszcze dodatkowy pit, jeśli pojawią się inne źródła dochodów? W prawie podatkowym obowiązuje przecież zasada sumowania dochodów z wielu źródeł w jednym zeznaniu. Ustawa przewiduje jednak dwa wypadki, kiedy podatnik powinien dostarczyć do urzędu wraz z formularzem PIT37 dodatkowe formularze PIT. W przypadkach tych intencją ustawodawcy jest niełączenie źródeł dochodów, ponieważ są one opodatkowane oddzielnie, w myśl innych przepisów.

 

W zależności od sytuacji bowiem podatnik składający PIT 37 formularz może być zobowiązany do złożenia również PIT-38 i PIT-28. Ma to miejsce wtedy, kiedy dodatkowo otrzymuje on przychody o charakterze kapitałowym (PIT-38) lub przychody, od których płaci on podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego ( PIT-28).

 

Uściślając, PIT 38 druk pozwala rozliczyć przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, w tym pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka), następnie pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających i udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Jeżeli podatnik oprócz źródeł właściwych dla formularza typu pit 37 uzyskuje tego rodzaju przychody, musi on obowiązkowo dostarczyć do urzędu pit-38.

 

Z kolei dodatkowo deklarację PIT-28 składają ci podatnicy., którzy rozliczają się według zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. Prowadzą oni wówczas indywidualną pozarolniczą działalność gospodarczą, w tym w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, lub, opcjonalnie, osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej). Do PIT-28 zawsze należy dołączyć PIT-28/A lub PIT-28/B (w zależności od źródła).

 

Ważne! PIT-28 składa się do końca stycznia 2018 r., czyli znacznie wcześniej niż druk PIT 37. W terminie do 20 stycznia 2018 r. podatnik podejmuje decyzję o rezygnacji z ryczałtu lub o wyborze ryczałtu na rok kolejny.

 

Są to dwa wypadki dotyczące osób korzystających z formularza pit 37, kiedy muszą oni wypełnić dodatkowo inne druki. Wybierając w przyszłym roku odpowiedni PIT 2017 formularz należy zatem przede wszystkim dokładnie przyjrzeć się źródłom swoich dochodów pod kątem przepisów podatkowych. Generalnie obowiązuje zasada sumowania dochodów ze wszystkich źródeł w jednym zeznaniu, przy czym przez dochód rozumie się nadwyżkę sumy przychodów z danego źródła nad kosztami ich uzyskania. Stąd jeżeli poza dochodami, które ujmowane są w druk PIT-37 podatnik osiąga także dochody z innych źródeł, to dochody, które pierwotnie byłyby wykazane w formularzu PIT-37, powinny się znaleźć w formularzu właściwym dla pozostałych źródeł dochodu. W konsekwencji podatnik często wybiera pit 36, a przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym, zgodnie z generalną zasadą, staje się suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów.

 

Przykład praktyczny: w sytuacji, gdy emeryt dorabia sobie na etacie i jednocześnie inwestuje na giełdzie, musi on złożyć dwa zeznania roczne. Dochody z emerytury i z pracy na etacie połączy on w jednym zeznaniu PIT-37, obliczając podatek według skali, czyli 19, 30 lub 40 proc., w zależności od wysokości łącznego dochodu. Dodatkowo złoży on PIT-38, bo uzyskał przychody z kapitałów pieniężnych (podatek dochodowy od obrotu pieniędzmi wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu).