Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 37 druk - załącznik PIT/D

 

Załącznik PIT/D zawiera informację o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, którego dotyczy składane zeznanie. PIT/D może stanowić załącznik do PIT 37 formularz, a także do formularza pit 36 i pit 28. Jest on składany przez małżeństwa tylko w jednym egzemplarzu (chyba, że małżeństwo jest w separacji), niezależnie od tego, czy deklaracja podatkowa składana jest przez nie oddzielnie, czy wspólnie. Jeżeli małżonkowie składają osobne deklaracje podatkowe, to sami podejmują oni decyzję o tym, kto dokona odliczenia w jakiej wysokości. Taka sama sytuacja ma miejsce także wtedy, gdy podatnik składa dwa różne formularze PIT – może on sam zadecydować, od którego zeznania w jakiej wysokości ulgę naliczy. Należy pamiętać, że jeżeli korzysta się z omawianej ulgi po raz pierwszy, to poza załącznikiem PIT D 2017 konieczne jest złożenie wraz z rozliczeniem także załącznika PIT-2K (oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych). Oba załączniki i PIT 37 druk możemy szybko wypełnić używając PIT 2017 programu.

 

Formularz PIT/D podzielony jest na trzy części:

  1. dane identyfikacyjne i adres zamieszkania – zarówno podatnika jak i małżonka,

  2. odliczenia od dochodu (przychodu),

  3. odliczenia od podatku.


Konieczność złożenia załącznika PIT/D w roku 2018 ma miejsce w momencie, gdy w roku 2017 podatnik korzystał z jednej z poniższych ulg:

  • ulgi na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego udzielonego przez bank lub Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową pomiędzy 2002 a 2006 rokiem,

  • ulgi na spłatę kredytu mieszkaniowego lub pożyczki mieszkaniowej przeznaczonych na cele mieszkaniowe określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która została udzielona podatnikowi przez zakład pracy między 1992 a 1993 rokiem,

  • ulgi na spłatę odsetek od kredytu, który został podatnikowi udzielony w celu spłaty otrzymanego wcześniej kredytu mieszkaniowego (ulga ta dotyczy także kredytów refinansowych),

  • ulgi umożliwiającej gromadzenie oszczędności w banku, który prowadzi kasę mieszkaniową, z zastrzeżeniem, że oszczędności te muszą być przez podatnika gromadzone na jednym rachunku,

  • ulgi na cele mieszkaniowe, która nie mogła zostać przez podatnika odpisana w deklaracjach za lata poprzednie, gdyż nie znalazła ona pokrycia, pod warunkiem, że ulga ta nie uległa przedawnieniu.


 

Należy pamiętać, że prawo do opisywanej ulgi ma jedynie podatnik, który nabył do niej prawo, co oznacza, że nie może być ona wykorzystywana przez inną osobę. Przykładem takiej sytuacji są odsetki od kredytu zaciągniętego przed wstąpieniem w związek małżeński – prawo do ulgi przysługuje jedynie osobie, na którą został on zaciągnięty. Niewątpliwym plusem jest jednak, że jak już zresztą wspomniano powyżej, w sytuacji, w której prawo do ulgi nie zostało przez podatnika wykorzystane, ponieważ nie występowało jego pokrycie, nadal ma on prawo do dokonania odpisu w latach kolejnych, a zatem brak możliwości odpisu nie powoduje jej utraty.