Rozliczenie podatkowe 2017

Formularze PIT 2017- nowe wzory PITów

 

Rozporządzenie w sprawie nowych formularzy PIT (w tym formularz PIT 37) wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku, oznacza to, że rozliczenie PIT 2017 będziemy musieli składać już na nowych drukach.

Za zaprojektowanie nowych formularzy odpowiedzialne jest Ministerstwo Finansów, projekty owych formularzy zostały już sporządzone. Zmiany zostały wprowadzone w następujących drukach:

  • PIT-36 (działalność gospodarcza),

  • PIT-36L (działalność gospodarcza opodatkowana podatkiem liniowym),

  • PIT-37 (przychody ze stosunku pracy, stosunku służbowego, emerytury, renty, umowy o dzieło, umowy zlecenia),

  • PIT-38 (dochody kapitałowe),

  • PIT-39 (odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych),

a także w załącznikach PIT/D (odliczenie wydatków mieszkaniowych) oraz PIT/O (odliczenia od dochodu bądź przychodu, a także od należnego podatku inne niż odliczenia wydatków mieszkaniowych).

Wszystkie nowe formularze, takie jak PIT 37 formularz podatnicy będą mogli pobrać z Internetu, będą one oczywiście dostępne również w urzędach skarbowych. W związku z wprowadzanymi zmianami należy koniecznie zwrócić uwagę, czy posiadamy PIT 37 za 2017 roku, gdyż złożenie deklaracji podatkowej na nieaktualnym formularzu spowoduje konieczność wypełnienia korekty zeznania.

 

Modyfikacja formularzy była konieczna z kilku względów. Po pierwsze doszło do zmiany podstawy prawnej umożliwiającej urzędowi skarbowemu przekazanie jednego procenta podatku organizacji pożytku publicznego wskazanej wcześniej w deklaracji (np. PIT 37 druk) przez podatnika. Po drugie zmieniły się dane konieczne do podania w związku z chęcią przekazania jednego procenta podatku OPP. Dotychczas podatnicy chcący przekazać część zapłaconego podatku musieli w zeznaniu podatkowym podać pełną nazwę wybranej przez siebie organizacji, a także jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Od 2018 roku, czyli już w deklaracjach za rok 2017, konieczne będzie jedynie podanie numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym (tylko taka rubryka będzie znajdowała się w drukach PIT), to właśnie on będzie podstawą do identyfikacji organizacji pożytku publicznego, dlatego też tak ważne będzie podanie przez podatnika prawidłowego numeru. W formularzach, które zostaną zmienione odzwierciedlony zostanie fakt ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie będzie to miało wpływu na zawartość formularzy bezpośrednio dotyczącą obliczenia wysokości zobowiązania podatkowego.

 

Opisane powyżej modyfikacje powodują konieczność zmiany formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT37, PIT-38 oraz PIT-39. Natomiast zmiany w załącznikach PIT/D oraz PIT/O wynikają z tego, że zmieniona została numeracja rubryk w formularzu PIT-28 (opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego). Jak możemy zatem zauważyć zarówno formularz PIT-40 jaki i załączniki takie jak PIT/B (dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej), PIT/M (informacja o dochodach nieletnich dzieci, które podlegają opodatkowaniu wraz z rodzicami), PIT/Z (wysokość dochodu/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej osób korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) oraz PIT/ZG (dochody uzyskane za granicą i zapłacony z tego tytułu podatek dochodowy) nie zostały zmienione, oznacza to, że te rodzaje druków nadal obowiązują i jeżeli posiadamy druki na przykład z zeszłego roku, to możemy je wykorzystać.

 

Na koniec warto wspomnieć, że nowe formularze podatkowe nie obowiązują podatników, którzy swoją deklarację złożą przed wejście w życie rozporządzenia (1 stycznia 2018 r.), są to podatnicy nie posiadający rezydencji podatkowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, którzy w związku z tym podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i składają formularz PIT zanim opuszczą terytorium naszego kraju.