Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 37 druk

 

Kto ma obowiązek złożyć druk pit-37?

 

Podatnicy w 2018 roku muszą wykonać rozliczenie podatkowe 2017, złożenie w urzędzie skarbowym PIT 37 druk możliwe jest w czterech sytuacjach.

 

Pierwsza z nich to prowadzenie działalności gospodarczej, która podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą skalą podatkową (na zasadach ogólnych), a także tak zwanych działów specjalnych produkcji rolnej, które podlegają opodatkowaniu na tych samych zasadach.

 

Druga dotyczy osób, które podczas roku podatkowego, którego dotyczy składana deklaracja pracowały na terenie kraju, a ich przychody osiągane były w wyniku pośrednictwa płatnika (podmiotu, który jest zobowiązany do tego, aby obliczyć, a także pobrać i przekazać podatek dochodowy organowi podatkowemu w imieniu podatnika). Do takich przychodów możemy zaliczyć wszelkie przychody uzyskiwane z tytułu umowy o dzieło, umowy zlecenia, umowy aktywizacyjnej, stosunku pracy, stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz kontraktów managerskich. Ponadto kategoria ta obejmuje również przychody wynikające z posiadania praw autorskich, a także innego rodzaju praw majątkowych, otrzymywania stypendiów, rent, emerytur oraz zasiłków rentowych i świadczeń przedemerytalnych.

 

Trzecią zasadą jaka musi być spełniona, aby móc rozliczać się z fiskusem przy użyciu pit 37 formularz jest brak konieczności doliczania do uzyskanego przychodu przychodów jakie w ciągu roku podatkowego osiągnęło jego dziecko w wieku poniżej osiemnastu lat.

 

Ostatnim warunkiem jaki musi zostać spełniony aby podatnik miał możliwość złożenia druku PIT-37 jest sytuacja, w której nie ma on możliwości dokonania odliczenia strat, które zostały przez niego osiągnięte w latach poprzedzających rok, którego dotyczy sprawozdanie.

 

 

Rodzaj opodatkowania w formularzu PIT-37

 

Przychody wykazywane w pit 37 druk podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, co oznacza, że w zależności od wysokości osiągniętego w danym roku podatkowym dochodu konieczne będzie zapłacenie 18 lub 32% podatku dochodowego. Druk PIT-37 możemy w bardzo prosty sposób wypełnić wykorzystując program komputerowy pity 2017 program.

 

 

Rodzaje załączników do formularza PIT-37

 

Wypełniając pit 37 formularz może być konieczne złożenie dodatkowych załączników. Wśród załączników jakie mogą być składane wraz z PIT-37 druk wymienić możemy:

  • PIT/D – zawiera informację o odliczonych w danym roku wydatkach mieszkaniowych,

  • PIT/2K – zawiera informację o odliczonych w danym roku podatkowym odsetkach związanych z inwestycjami mieszkaniowymi,

  • PIT/O – zwiera informację o odliczeniach jakie w danym roku podatkowym dokonał podatnik od osiągniętego przychodu bądź dochodu oraz od podatku,

  • NIP-1 – zgłoszenie identyfikacyjne bądź aktualizacyjne osoby, która prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie,

  • NIP-3 – zgłoszenie identyfikacyjne bądź aktualizacyjne osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej samodzielnie,

  • certyfikat rezydencji – zaświadczenie określające miejsce, w którym zamieszkuje podatnik decydujące o charakterze jego obowiązku podatkowego.

 

Kiedy nie możemy złożyć jako zeznania podatkowego PIT-37 druk?

 

Zgodnie z informacjami zawartymi powyżej brak spełnienia, któregoś z wymogów powoduje, że podatnik zobowiązany jest do dokonania rozliczenia na innym formularzu. Oznacza to, że jeżeli poza dochodami, które ujmowane są w druku PIT-37 osiągaliśmy także dochody z innych źródeł, to dochody, które pierwotnie byłyby wykazane w formularzu PIT-37 powinny się znaleźć w formularzu właściwym dla pozostałych źródeł dochodu. Formularzem tym jest formularz PIT-36. Wyjątek od tej reguły stanowią uzyskane przez podatnika dochody o charakterze kapitałowym (wykazywane w formularzu PIT-38) oraz przychody, od których podatnik płaci podatek dochodowy w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wykazywane w formularzu PIT-28).