Rozliczenie podatkowe 2017

Formularz PIT 37 druk - Załącznik NIP 3

 

Obowiązek złożenia formularza NIP-3 mają osoby, które nie prowadzą samodzielnie działalności gospodarczej. Co oznacza, że muszą go złożyć wszystkie osoby, które uzyskują dochody wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy lub pracy nakładczej (rozliczenie w formie PIT 37 druk), a także osoby będące wspólnikami spółek prawa cywilnego oraz osobowych spółek prawa handlowego. Zgłoszenie to może mieć zarówno charakter informacyjny jak i aktualizacyjny, przy czym zgłoszenie informacyjne składane jest przez podatnika jednokrotnie, w celu nadania mu Numeru Identyfikacji Podatkowej (jeżeli rozliczenie podatku 2017 będzie naszym pierwszym rozliczeniem, to powinniśmy już mieć nadany NIP), natomiast konieczność składania zgłoszenia aktualizacyjnego ma miejsce zawsze wtedy, gdy zmianie ulegają, podane wcześniej w zgłoszeniu informacyjnym, dane. Co istotne, jeżeli zmiana danych wynika z wydania nowego dowodu osobistego, to dokonanie aktualizacji danych jest możliwe poprzez organ, który wydaje dowód, jeżeli podatnik dokona aktualizacji w ten sposób, to nie ma konieczności składania ponownie zgłoszenia aktualizacyjnego na formularzu NIP-3 w urzędzie skarbowym. Urzędem skarbowym właściwym do złożenia zgłoszenia informacyjnego, a następnie zgłoszeń aktualizacyjnych jest urząd przyporządkowany podatnikowi na podstawie jego miejsca zamieszkania, a nie jak dotychczas zameldowania. Zmiana ta wynika z faktu zniesienia obowiązku meldunkowego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W tym samym urzędzie skarbowym będziemy składać deklaracje PIT 37, lub w przypadku innego sposobu opodatkowania jeden z pozostałych formularzy.

 

W momencie, gdy podatnik rozlicza się z podatku dochodowego przy pomocy płatnika, również zgłoszenie identyfikacyjne składa za jego pośrednictwem, chyba że posiada on już Numer Identyfikacji Podatkowej, gdyż zgłoszenie zostało przez niego dokonane wcześniej. Jeżeli podatnik nie posiada NIP, to zgłoszenie identyfikacyjne ma miejsce przez podmiot, który wpłaca podatnikowi wynagrodzenie. W tym celu podatnik wypełnia załącznik NIP-3, który następnie musi zostać mu dostarczony w ciągu maksymalnie siedmiu dni od dnia, w którym została potrącona pierwsza zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych lub też od dnia, w którym płatnik złożył oświadczenie o rozliczeniu rocznym. Na wypełnienie formularza podatnik ma czas przez czternaście dni, następnie musi on zostać przekazany z powrotem płatnikowi, który za pośrednictwem Poczty Polskiej przesyła formularz NIP-3 do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika musi to on uczynić w terminie dwóch tygodni od momentu otrzymania wypełnionego zgłoszenia.

 

W przypadku, gdy płatnikiem podatku nie jest podmiot wypłacający wynagrodzenie lecz organ rentowy lub organ emerytalny aktualizacja danych zawartych w zgłoszeniu informacyjnym może mieć miejsce za ich pośrednictwem. Na płatniku spoczywa wtedy obowiązek przekazania zgłoszenia aktualizacyjnego urzędowi skarbowemu, pod który podlega podatnik, ma on na to tydzień od momentu, w którym takie zgłoszenie otrzyma.

 

W sytuacji, w której podatnik rozlicza się z podatku dochodowego samodzielnie mają obowiązek złożyć zgłoszenie identyfikacyjne najpóźniej w terminie wpłaty pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub w terminie wpłaty ryczałtu ewidencjonowanego. Podatnicy, których obowiązuje podatek od towarów i usług (VAT) lub akcyza muszą dokonać zgłoszenia zanim dokonana zostanie przez nich czynność powodująca konieczność zapłacenia, któregoś z tych podatków. Natomiast w przypadku opodatkowania w innej formie terminem, do którego NIP-3 musi być złożony jako zgłoszenie identyfikacyjne, to termin, w którym składają oni roczne zeznanie podatkowe.

 

Przepisy związane z aktualizacją danych zawartych w załączniku NIP-3 różnią się od przepisów dotyczących formularza NIP-1. Na zaktualizowanie danych podatnik ma miesiąc (30 dni) od momentu, w którym owa zmiana nastąpiła. Wyjątek od tej zasady stanowią osoby płacące podatek VAT, którzy muszą złożyć zgłoszenie aktualizacyjne w ciągu jednego tygodnia.