Rozliczenie podatkowe 2017

Diety – czym są, jak je opodatkować w rozliczeniu PIT

 

Dietą nazywana jest forma finansowej rekompensaty, która jest wypłacana pracownikowi, odbywającemu podróż służbową. Jako podróż o charakterze służbowym, rozumie się podróż, która ma miejsce na polecenie pracodawcy i jest związana z pracą wykonywaną przez pracownika. Celem wypłacania diety jest pokrycie dodatkowych kosztów wyżywienia, które generuje podróż służbowa. Poza kosztami wyżywienia, pracodawca może zwrócić pracownikowi również koszty noclegu. Diety przysługują pracownikom odbywającym zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Ponieważ diety są specyficzną formą wynagrodzenia, wielu pracowników, którzy je otrzymują, nie wie, czy roczne rozliczenie PIT powinno je uwzględniać, czy też nie.

 

Wysokość diety, jest zależna od miejsca zatrudnienia pracownika. Osoby zatrudnione w sektorze budżetowym otrzymują diety za podróże służbowe w wysokości określonej przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

 

W przypadku zatrudnienia w sektorze prywatnym wysokość diet służbowych określana jest indywidualnie przez zakład pracy, z zastrzeżeniem, że stawka diety nie może być niższa, niż stawka przyjęta we wskazanym powyżej rozporządzeniu. Możliwe jest jednak wypłacenie diety wyższej niż diety w sektorze budżetowym.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami diety za podróże służbowe, a także inne należności wypłacane osobie odbywającej podróż służbową, mogą być przedmiotem zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i nie być objęte koniecznością opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Maksymalne limity diet zwolnionych z podatku, zostały określone w odpowiednim rozporządzeniu, a ich przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego i konieczność wykazania otrzymanych kwot w zeznaniu podatkowym wypełnianym przez program do PITów 2017. Oczywiście w przypadku przekroczenia limitu, podatek naliczany jest jedynie od nadwyżki, nie od diety w pełnej wysokości.

 

O wysokości otrzymanej diety, decyduje czas przebywania w podróży służbowej. W poniższej tabeli przedstawiony został sposób naliczania diet w sektorze budżetowym, zarówno dla podróży krajowych jak i zagranicznych:

KRAJOWA PODRÓŻ SŁUŻBOWA

ZAGRANICZNA PODRÓŻ SŁUŻBOWA

CZAS PODRÓŻY

WYSOKOŚĆ DIETY

CZAS PODRÓŻY

WYSOKOŚĆ DIETY

8-12 godzin

50% dziennej diety

do 8 godzin

33% dziennej diety

powyżej 12 godzin

100% dziennej diety

8-12 godzin

50% dziennej diety

(za każdą kolejną dobę) do 8 godzin

50% dziennej diety

powyżej 12 godzin

100% dziennej diety

(za każdą kolejną dobę) powyżej 8 godzin

100% dziennej diety

za każdą kolejną dobę

100% dziennej diety

 

Jak już wcześniej wspomniano, przekroczenie limitu diety, podlegającego zwolnieniu z podatku sprawia, że papierowe lub elektroniczne rozliczenie PIT, musi uwzględniać wypłacone diety. W przypadku otrzymania diety w walucie zagranicznej konieczne będzie przeliczenie jej wysokości na walutę krajową. Do przeliczenia należy wykorzystać średni kurs Narodowego Banku Polskiego dla danej waluty, który obowiązywał w przeddzień poniesienia kosztów.

 

Jeżeli nie wiemy jak opodatkować diety służbowe powinniśmy pobrać z Internetu darmowy program PITy 2017. Dzięki łatwości wypełnienia rocznych deklaracji podatkowych przy pomocy tej aplikacji, na pewno uda nam się prawidłowo obliczyć wysokość podatku dochodowego, jaką powinniśmy wpłacić na konto urzędu skarbowego, a także wysłać deklarację w formie elektronicznej. Wszystkie wskazówki, które zostały zawarte w programie, z pewnością przyczynią się do rozwiania wątpliwości pojawiających się podczas wypełniania formularzy podatkowych.